OFFradio

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Η ΣΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η εταιρεία «OFFRADIO – Θουκυδίδης Παπαδόπουλος Ραδιοφωνικές Υπηρεσίες», (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεΗ εταιρεία «OFFRADIO – Θουκυδίδης Παπαδόπουλος Ραδιοφωνικές Υπηρεσίες», (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλέως Ηρακλείου 28, σε συνεργασία µε την Ανώνυμη εταιρία µε την επωνυμία «Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής ο «Χορηγός»), η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής , στο 23ο χλμ Εθνικής Οδούς Αθηνών Λαμίας ΤΚ 145-65, διοργανώνουν τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») στο πλαίσιο προώθησης και προβολής του προϊόντος CAVA FREIXENET του οποίου ο Χορηγός είναι αποκλειστικός Διανομέας στην Ελλάδα.

1. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συµµμετοχής και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «Celebrate Life». Η αναλυτική περιγραφή του Δώρου αναφέρεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος.Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συµµμετοχής και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού «Celebrate Life». Η αναλυτική περιγραφή του Δώρου αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος.

Δικαίωμα συµµμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται από τη συµμετοχή στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, του Χορηγού και της διαφημιστικής εταιρείας TEMPO OMD (η οποία συνεργάζεται με τις προαναφερόμενες εταιρείες) καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι αυτών.

3. Για τη συµμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Διοργανώτριας ή του Χορηγού.

4. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 15 Οκτωβρίου 2021 στις 00:01 έως 15/12/2021 μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν 6 (έξι) νικητές. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή του διαγωνισμού κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της στο https://www.offradio.gr όπως και να αυξήσει ή να μειώσει τα διαθέσιμα δώρα ή και τον αριθμό των νικητών.

5. Οι ενδιαφερόμενοι για να συµμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο Οι ενδιαφερόμενοι για να συµμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://instagram.com/offradio και να δηλώσουν συµμετοχή αφήνοντας σχόλιο τους στη δημοσίευση του Διαγωνισμού (url: https://instagram.com/…..) με tags (αναφορά δλδ) τα usernames ατόμων που έχουν ονομαστική εορτή στην οποία αναφέρεται η κλήρωση και τα οποία θα λάβουν το έπαθλο εφόσον κερδίσουν. Στη συνέχεια κάθε συμμετέχων καλείται να ακολουθήσει (πατώντας follow) το λογαριασμό @freixenetgrc και να ενημερώσει όλους όσους έχουν αναφερθεί στη συμμετοχή να κάνουν το ίδιο ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει όσες φορές επιθυμεί κάνοντας tag ωστόσο διαφορετικό άτομο που γιορτάζει. Εφόσον κάνει tag πολλαπλά accounts, ως έγκυρo λαμβάνεται το πρώτο στο comment που θα κληρώνεται με βάση το filtering των συμμετοχών του διαγωνισμού από ειδικό εργαλείο συλλογής συμμετοχών Instagram μέσω του οποίου θα κληρωθούν τα έπαθλα.

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συµμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και στις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία συµμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό µε την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια και ο Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθος καταχώρησης στοιχείων ή ελλειπών συµµμέτοχών.

7. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συµμετοχές µε περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα.

8. Οι διαγωνιζόμενοι που θα δηλώσουν εγκύρως και εγκαίρως συµμετοχή θα μετέχουν στις αντίστοιχες κληρώσεις που θα γίνουν ζωντανά στο πρόγραμμα του OFFRADIO στη ζώνη 11.00-14.00 στις 22/10, 5/11, 22/11, 26/11, 3/12, 13/12.

9. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται στα επίσημα κανάλια κοινωνικών δικτύων του OFFRADIO: https://www.facebook.com/turnyourradiooff, https://www.twitter.com/offradio, https://instagram.com/offradio Οι νικητές θα κληθούν να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλικία), ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου τους.

10. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δεν µεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του ως άνω δώρου.

11. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας και της απόδοσης των Δώρων κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Χορηγού παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και ο Χορηγός δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή.

13. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί µέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο εικοσιτέσσερις (24) ώρες µετά την επικοινωνία της διοργανώτριας µαζί του ή αν η συµμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμα του επί του δώρου.

14. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συµµμετοχής τους.

15. Ο κάθε συµµμετέχων συμφωνεί και δίνει ρητά τη συγκατάθεσή του ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία και ο Χορηγός θα έχει το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση της) να χρησιμοποιήσει τα ονόματα ή/και εικόνες των συµµμετεχόντων και νικητών για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, καθώς και οποιοδήποτε υλικό τυχόν αναρτηθεί από αυτούς, τα οποία θα μπορεί να μεταδοθεί χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Στον εκάστοτε νικητή ενδέχεται να ζητηθεί από τον χορηγό η συµμετοχή του σε διαφημιστική ενέργεια.

16. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να µαταιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.

17. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

18. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο στη διάθεση του δώρου και δεν καλύπτει κανένα άλλο έξοδο του νικητή που να αφορά στην παραλαβή ή εξαργύρωση του δώρου του.

19. Η Διοργανώτρια και ο Χορηγός δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε διαγωνιζόμενο, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημά ήθελε συμβεί, και/ή ζηµία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έµµεσα µε το δώρο ή/και την χρήση αυτού. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της χορηγού παύει να υφίσταται.

20. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του https://www.offradio.gr/

21. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του σύμφωνα με όσα επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την απονομή των επάθλων, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας ή/και του Χορηγού εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Κάθε Συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Διοργανώτρια να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματα του: 1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, 2. Διόρθωσης, 3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, 4. Φορητότητας, 5. Διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αιτούμενος περιορισμός, εναντίωση ή διαγραφή σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία από την πλευρά της δεσμεύεται να κάνει καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη.

22. Η συµµμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισµού και συνεπάγεται τησυνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και τον Χορηγό.

23. Οι διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους του διαγωνισμού ή τα ονόματα των νικητών µπορούν να απευθύνονται στην εταιρία OFFRADIO – Θουκυδίδης Παπαδόπουλος Ραδιοφωνικές Υπηρεσίες στο τηλεφωνικό κέντρο 2310 268656.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Αναλυτική περιγραφή Δώρου Διαγωνισμού «Celebrate Life»

Το έπαθλο αφορά σε 2 φιάλες FREIXENET Cordon Negro 750 ml , 1 τεμ Parmonie 50gr – σνακ παρμεζάνας με ελαιόλαδο και αλεύρι, ψημένα στο φούρνο, 1 τεμ Κριτσίνια με τρούφα, 1 τεμ Πικάντικο chutney Κολοκύθας 220γρ. Τα ειδη θα παραδοθούν με ειδικό κουτι / συσκευασία δώρου. Η αποστολή θα γίνει από τον συνεργάτη του χορηγού www.houseofwine.gr στα στοιχεία που θα υποδείξει ο νικητής.

With Every Heartbeat
#Nowplaying #Offcast

-

#Nowplaying #Offcast

-

Το τραγούδι αποθηκεύτηκε στο Now Playing.
Επιλέξτε καλλιτέχνη/συγκρότημα και εισάγετε τραγούδι που παίζει τώρα